Mål og indholdsbeskrivelse

De overordnede mål

Skole og SFO fungerer som en enhed. Både undervisning og fritid er en stor og vigtig del af barnets udvikling. Det er vigtigt at understrege, at SFO er et fritidstilbud og et supplement til skolen. Der ikke er tale om en sammensmeltning af skole og fritid, men om et tæt og struktureret samarbejde. - Samarbejdet mellem lærere og pædagoger foregår ligeværdigt og tager udgangspunkt i de to fags forskellighed med respekt for hinandens kompetencer. Derved er der fokus på det ”hele barn”. Pædagogerne er det bindende led til barnet, da de både er i skole og SFO.

Hvor skolens hovedfokus er på den faglige læring og elevernes trivsel, så er der i SFO fokus på skabe rum for udvikling og udfoldelse af de sociale, fysiske og psykiske aspekt hos barnet. Vores overordnede mål er styrke barnets personlige udvikling og sociale kompetencer og vi ønsker at udfordrer børnene og klæde dem på, til et sundt og aktivt liv.

Ledelsesgrundlag og værdier

Vision for ledelsen ved Stenderup Skole er, at Skolens ledelse skal medvirke til at skabe den bedst mulige skole og SFO for elever, forældre, medarbejdere og andre aftagere af skolens aktiviteter. Skolens ledelse og personale optræder og arbejder ud fra følgende værdier.

  • Respekt
  • Ansvarlighed
  • Engagement og optimisme
  • Samarbejde og dialog
  • Ærlighed/troværdighed 

Alle skolens medarbejdere er kendetegnet ved fagprofessionalisme i undervisningsmæssige /pædagogiske sammenhænge. Skolens kultur er kendetegnet ved at være videns baseret, udviklingsorienteret- og samarbejdsorienteret. Vores ledelsesstil skal være dialogbaseret.

 

Uddybning af værdierne findes på skolens hjemmeside under fanen: om skolen

 

Den fritidspædagogiske tradition og Klar til læring

I den fritidspædagogiske tilgang er der fokus på frivillighed, hvor barnet i de fleste tilfælde selv kan vælge til og fra mellem selvvalgte og de pædagogisk planlagte aktiviteter, voksensamvær og legekammerater. Vi lærer børnene at træffe egne valg og guider dem igennem ”konsekvenserne” af deres valg. Her er der fokus på de demokratiske processer og børnenes egne tiltag. Det pædagogiske personale støtter op omkring børnenes selvskabte aktiviteter,  hjælper dem med at sætte deres kreative ideer i søen. Sammen med børnene skaber personalet øvebaner for klar til læring.

Alle medarbejdere skal have medindflydelse og medansvar i beslutningsprocesser og i det daglige arbejde. Medarbejdernes engagement, fleksibilitet og forskellige kompetencer i det daglige er grundlaget for at opnå vores fælles mål. Det pædagogiske arbejde i SFO Filuren planlægges ud fra den fritidspædagogiske tradition og Hedensteds Kommunes Klar til læring.

 Vi har p-møde hver 4. uge, hvor vi i fællesskab planlægger daglige pædagogiske aktiviteter i en månedsplan. Disse planlagte aktiviteter tager deres udgangspunkt i Hedensteds kommunes Klar til læring, hvor der er fokus på læring indenfor følgende 7 kompetencer:

1. Robusthed

2. Behovsudsættelse

3. Nysgerrighed

4. Vedholdenhed

5. Automatisering

6. Selvregulering/selvdisciplin

7. Gode omgangsformer

Sideløbende med de målrettet pædagogiske aktiviteter i Klar til læring, har vi den fritidspædagogiske tilgang, hvor det børnene er optaget af, er medvirkende til at sætte dagordenen. Her er der mere fokus på det spontane, det fælles tredje og den ”frie leg”. 

Den frie leg er lige så udviklende for børn liv, som de pædagogiske læringsaktiviteter. Der er dog forskel på disse to. De pædagogiske aktiviteter med voksendeltagelse har en læringsdagsorden, f.eks. KLAR kompetencerne. Hvorimod Den Frie Leg i sig selv er fri. For når læring sniges ind i legen af en voksen, så holder den op med at være leg og bliver til pædagogiske aktiviteter.

Den frie leg er spontan, baseret på frivillighed og er selvgeneret.
Er der så ingen læring i Den Frie Leg? Jo, men den er uden en fastlagt læringsdagsorden. læring er dog til stede, men skabes i samspil mellem børnene og får dermed et børneperspektiv. Med andre ord, Børnene øver sig på livet sammen og igennem legen. De lærer blandt andet:

• Få ideer og formidle dem

• Forhandle og enes

• Være fleksibel og lytte

• Opgive kontrol og selv kunne tage kontrol

• Vente og give plads til andre

• Tage hensyn og dele

• Koncentrere sig og følge en fælles plan og spilleregler

Note: Børn der har gået i daginstitutioner der er legebaserede (fri leg) klarer sig bedre i skolen (bl. a. i matematik, sprog og science) end børn der har gået i daginstitutioner, der laver skoleaktiviteter.

(Klitmøller, J. & Sommer, D. (2015). Læring, dannelse og Udvikling. Hans Reitzels Forlag)

Brobygning

Vi har Brobygning i perioden fra 1. april til sommerferie start. - Her modtager vi de kommende 0.klasse børn fra børnehaverne – hovedsagligt fra Skovtrolden, som vi har et tæt samarbejde med. På Stenderup Skole arbejder vi med temaet: Skoleparathed - i brobygningsforløbet. Vores fornemmeste opgave med brobygningen er, at klæde børnene så godt på som overhovedet muligt, så de er klar til læring, når der er skolestart efter sommerferien.

Forældresamarbejde

Vi ønsker et tæt forældresamarbejde og mener naturligvis, at forældrene er vores nærmeste samarbejdspartnere, hvor vi har en klar forventningsafstemning. Denne forventningsafstemning laver vi allerede ved de første hjemmebesøg og forældremøder før start til brobygning. Derudover deltager repræsentanter fra SFO’en i diverse forældremøder på skolen. Vi bestræber os ligeledes på så højt et informationsniveau som muligt, hvor vi f. eks på forældreintra poster redigeret versioner af referater fra personalemøder, månedligt nyhedsbrev og videoer samt billeder fra hverdagen. Sidste men ikke mindst har vi har både formelle og uformelle møder med forældrene i dagligdagen.