Brobygning

På Stenderup Skole arbejder vi med temaet: Skoleparathed - i brobygningsforløbet. Vores fornemmeste opgave med brobygningen er, at klæde børnene så godt på som overhovedet muligt, så de er Klar til læring, når der er skolestart efter sommerferien.

Hvad er KLAR til Læring?

Vores forståelse af begrebet Skoleparathed tager sit udgangspunkt i Hedensteds kommunes projekt: Klar til læring, som er en målrettet indsats for alle børn og unge fra 0-16 år. Målet er, at alle børn får udnyttet deres potentiale for læring, så de bliver så dygtige, som de kan, og så de bliver parate til uddannelse eller job og derved får de bedste muligheder for et godt liv. – I brobygningsforløbets tilfælde, så parate til skolestart som muligt.

Kort fortalt er Klar til Læring et bevidst arbejde med børn og unges læring af syv kompetencer, så barnet bliver klar til uddannelse og job. Det betyder, at de professionelle i sundhedsplejen, dagplejen, daginstitutioner, skoler osv. løbende skal vurdere og tilrettelægge dagligdagens aktiviteter eller læringsforløb, som gør, at børnene lærer de syv kompetencer.

De syv kompetencer:

 1. Robusthed
 2. Behovsudsættelse
 3. Nysgerrighed
 4. Vedholdenhed
 5. Automatisering
 6. Selvregulering/selvdisciplin
 7. Gode omgangsformer

Ved at fokusere på de nævnte kompetencer vil vi arbejde målrettet på at udnytte alle børns potentialer.

Ved arbejdet med de syv kompetencer får barnet en større motivation, tro på egne evner og bliver mere målrettet. Han eller hun vil få en større forståelse af, hvad der skal til for at lære mest muligt, fx hvorfor det er vigtigt at kunne koncentrere sig, prioritere sin tid og kunne arbejde sammen med andre. Den forståelse – og evne - giver de professionelle voksne nye muligheder for skabe optimale situationer og forløb for læring.

Barnets tilgang til egen læring vil samtidig have positiv betydning for adfærden. Der er derfor alle mulige gode grunde til, at vi sætter fokus på KLAR til Læring.

Også et særlig øje for…

Overgangen fra børnehave til skole er måske et af de største og vigtigste skridt fremad i et barns liv. Det er både en spændende og udfordrerne tid som også kan være en smule utryg, da alt er nyt og ukendt. Det er derfor vigtigt, at vi skaber en så nemt gennemskuelig ramme som overhovedet muligt. Hvor børnene trygt, sikkert og i eget tempo, kan blive klar til første skoledag. Så ud over vores målrettede fokus på Skoleparathed, så har vi også et særligt øje for følgende:

 • En gennemskuelig hverdag
 • Tryghed i overgangen fra børnehave til skole
 • Fortrolighed med de nye rammer, voksne og børn
 • Sammenhold, venskaber og fællesskab i den kommende 0. klasse
 • Faglighed og social udvikling

Sådan arbejder vi med det i praksis

Tryghed i overgangen fra børnehave til skole

 • Vi har et tæt sammenarbejde med børnehave Skovtrolden, hvor størstedelen af vores børn til brobygning kommer fra. Skovtrolden laver i samarbejde med forældrene en profil på hvert af børnene, som personalet i brobygning samt 0.klasselederen kan drage fordel af.
 • I brobygningsforløbet 2015 har vi også været så heldige, at kunne dele en medarbejder imellem Skolen og Skovtrolden. Dette gav et endnu tættere samarbejde og forståelse af hinandens institutioner og sammenhæng i arbejdet med førskolebørnene. (Dette kunne tænkes ind som en permanent løsning)
 • Ud over den delte personaleresurse så følger der et personale med fra børnehaven med i Brobygningen. De ”kendte” voksenrelationer er med til at skabe tryg og velkendt ramme for børnene.
 • Skolelederen og SFO lederen er på hjemmebesøg inden brobygningsstart
 • Vi har venskabsklasser, hvor den kommende 4.klasse kommer på besøg i Skovtrolden og invitere de kommende brobygningsbørn på besøgsdag på skolen. Også de børn som ikke kommer fra Skovtrolden.

En gennemskuelig hverdag

Vi arbejder med et fast dagsskema/skoleskema, som reflekterer den samme struktur som de går i møde efter sommerferien. Indholdet er ikke helt som en klassisk skoledag i 0.klasse men der vil være faste forløb, såsom Legeøen med 0.klasselederen og udeliv og bevægelse mm.

Eks på skema fra Brobygning 2018:

Skema For Brobygningen 

Grunden til det faste skema er at skabe en gennemskuelig ramme i hverdagen, hvor indkøring af en dagsrytme, som matcher skolens er i højsædet. Skemaet bruges til at strukturer en hverdag, hvor børnene får øvet automatisering f. eks: at komme ind fra frikvarter.

Skemaet er også personalets værktøj til at strukturer en hverdag, så vi fastholder det målrettet fokus på skoleparathed med læring i de syv kompetencer og det vi skal have et særligt øje for. Aktiviteterne i skemaet bliver derfor planlagt ud fra pædagogiske målbeskrivelser / læringsforløb, så der er et højt pædagogfagligt indhold som muligt, hvor fokuspunkterne fastholdes. Denne planlægning foregår i tæt samarbejde med brobygningspersonalet, 0.klasselederen og SFO-lederen som tovholder for hele forløbet.

Sammenhold, venskaber og fællesskab i den kommende 0. klasse

På skemaet har vi aktiviteter såsom: Leg og hygge, samling og pædagogiske aktiviteter. I disse aktiviteter har vi fokus på sammenhold, venskaber og fællesskab. Hvor der f. eks arbejdes med forskellige legegrupper, så børnene lærer hinanden at kende udover deres selvvalgte venskaber i den ”fri leg”. Dette er især vigtigt, for de børn som ikke kommer fra Skovtrolden, så de så hurtigt som muligt finder venskaber og føler sig som en del af fællesskabet. Kort sagt: Der arbejdes med relationer og social læring.

Fortrolighed med de nye rammer, voksne og børn

I vores aktivitet benytter vi skoles faciliteter, så børnene lærer at færdes rundt på skolen og bliver fortrolig med den fysiske ramme. Derigennem lærer de også om skolens regelsæt, såsom at være stille på gangene når der er undervisning i gang, ingen sko i gymnastiksalen osv. Der planlægges også aktiviteter på tværs af klassetrinene, hvor de får kendskab især til børnene i 0.klasse. Det sker f. eks igennem filmprojekt, ude liv og bevægelse mm.

Faglighed

Ud over Legeøen er der førskoleaktiviteter, hvor DR serierne Skæg med bogstaver og Skæg med tal er noget af det materiale der bruges. Der øves blyantgreb, skrive sit navn, lærer alfabetet, tallene fra 1-10, tælle og små regneopgaver mm. Imens der er fokus på de faglige opgaver øves der også klassens regler, såsom håndsoprækning, stille mens andre taler, vente på tur osv. - Især disse aktiviteter planlægges i tæt samarbejde med 0.klasselederen, så det børnene lærer i brobygning stemmer overens med de forventninger som de møder i 0.klasse.

SFO-leders evaluering af brobygning 2018

Ved at holde en fast struktur i et dagsskema og med klare fokuspunkter i det pædagogiske arbejde og planlægning, så får vi skabt en tryg og gennemskuelig ramme med et højt pædagogfagligt indhold, som børnene nemt kan navigere i. Vi oplever børn der er yderst motiveret for at suge læring til sig både socialt og fagligt, børn der kommer glade i skole og hvor sammenholdet og fællesskabet i klassen er stor. Vi oplever glade og stolte forældre, der roser personalet for deres arbejde og fortæller om hvor meget deres børn har udviklet sig på meget kort tid. Vi oplever at personalet stolt fortæller om deres hverdag til deres kollegaer og den faglige stolthed stråler ud af dem i deres fortællinger.