Ledelsesgrundlag

Dette notat indeholder beskrivelse af:

 • Vision for god ledelse på Stenderup Skole
 • Værdier
 • Uddybning af værdierne

Vision for ledelsen ved Stenderup Skole er, at Skolens ledelse skal medvirke til at skabe den bedst mulige skole for elever, forældre, medarbejdere og andre aftagere af skolens aktiviteter. Skolens ledelse optræder og arbejder ud fra følgende værdier.

Værdier:

 • Respekt
 • Ansvarlighed
 • Engagement og optimisme
 • Samarbejde og dialog
 • Ærlighed/troværdighed

Alle skolens medarbejdere er kendetegnet ved fagprofessionalisme i undervisningsmæssige /pædagogiske sammenhænge. Skolens kultur er kendetegnet ved at være vidensbaseret, udviklingsorienteret- og samarbejdsorienteret. Vores ledelsesstil skal være dialogbaseret.

Derfor bygges på ovenstående værdier, hvor vi som ledelse først og fremmest er gode rollemodeller.

Uddybning af værdierne:

 •  Ledelsen går ud fra, at vi altid optræder respektfuldt.

Respekt betyder, at vi ligeværdigt anerkender nogen eller noget og tager hinanden alvorligt. Vi har respekt for de enkelte individer i alle sammenhænge.Vi har øje for de faglige og menneskelige kompetencer, som hver især byder ind med i fællesskabet og dyrker forskelligheden som en styrke. Som personale har vi respekt for hinandens roller og faglighed. Det er især vigtigt i tilspidsede situationer og i faglige uenigheder. Der skal der være et fagligt perspektiv med fokus på målet, - populært sagt, “vi går efter bolden, frem for manden”. Alle tager deres opgave alvorligt med respekt for ledelsens beslutninger.

Derfor:

 • Går vi den direkte kommunikationsvej, når man har noget på hjerte og siger det til rette vedkommende
 • Taler vi kun til hinanden og ikke om hinanden
 • Er vi gode til at lytte
 • Vi siger fra, ligesom vi respekterer andres grænser
 • Anerkender vi, at kommunikationens budskab bestemmes af modtageren.
 • Er vi gode til anerkendelse og konstruktiv kritik
 • Går vi efter bolden og ikke efter manden

Tegn:

 • Der er ikke snakken i krogene
 • Alle føler sig trygge i hinandens selskab
 • Latter og arbejdsglæde
 • Arbejder refleksivt og er åben for kritik
 • Ledelsen forventer ansvarlighed i hele skolens arbejdsområde

Forudsætningen er, at ledelsen er og fremstår ansvarlig i sine arbejdsområder. Det være sig drift, strategisk ledelse, personaleledelse mv. Vi skal som ledelse arbejde med klar og tydelig kommunikation, hvor man som medarbejder eller samarbejdspartner ikke er i tvivl, hvornår der er tale om information, medindflydelse eller medbestemmelse. Vi skal sikre, at de udmeldinger og beslutninger ledelsen kommer med og træffer, stemmer overens med skolens værdigrundlag og at disse beslutninger er fagligt forankret.

Vi forventer, at medarbejderne ansvarligt og troværdigt engagerer sig i skolens kerneopgave - læring - i samarbejde med kollegaer, forældre og andre samarbejdspartnere.

Derfor:

 • Lever vi op til mål på alle planer
 • Handler vi på et etisk grundlag i relationsarbejdet
 • Overholder vi aftaler, møder til tiden og rydder op efter sig selv
 • Gør vi vores bedste

Tegn:

 • Eleverne klarer sig godt helst bedre end forventet
 • Stor tillid og tilfredshed hos elever og forældre
 • Få klager over hinanden og fra forældre og elever
 • Kommer glad på arbejde og går glad hjem
 • Ledelsen forventer engagement og optimisme.

Vi skal både som ledelse og medarbejdere bevare et positivt og optimistisk syn på tingene på trods af diverse udfordringer. Vi skal tro på, at der findes en løsning og en ordentlig udgang på selv svære problemstillinger. Dialogen er vigtig på alle niveauer Vi arbejder systemisk frem mod det, vi gerne vil opnå, frem for problemorienteret. Ledelsen skal sikre, at denne forståelse er bredt ud gennem involvering og dialog.Med dette positive fremtidssyn ser medarbejderne løsninger/muligheder fremfor begrænsninger.

Derfor:

 • Skal vi alle gå forrest og være rollemodeller med en optimistisk og engageret tilgang
 • Skal vi styrke sammenholdet blandt alle ansatte
 • Skal vi støtte andre og andres forslag
 • Fokusere på de positive ting og hjælpe med at løse negative ting

Tegn:

 • Stort ejerskab hos ansatte, elever og forældre
 • Ser muligheder frem for problemer
 • Alle føler sig som en ligeværdig del af fællesskabet
 • Ledelsen forventer samarbejde, byggende på god dialog.

Ledelsen træffer beslutninger på baggrund af dialog. Alle medarbejdere indgår gennem dialog i et samarbejde med ledelse, kolleger, forældre, og andre af skolens interessenter. Reformen lægger i langt højere grad op til samarbejde på tværs af klasser og teams. Som pædagog er der både en skole samt SFO del - man skal deltage i. Der arbejdes ligeværdigt med skolens kerneopgave læring i både skolen og SFO. Det er derfor vigtigt, at man lyster og ønsker samarbejde på tværs af SFO og skole. Det samme gælder samarbejdet med andre skoler, SFO’er og ikke mindst børnehaven Skovtrolden.

Derfor:

 • Skal der være tydelighed omkring rammerne og om, hvad der er vilkår, hvad man har indflydelse på, og hvad man selv beslutter
 • Baserer vi vores beslutninger på dialog
 • Er alle parter lyttende, anerkendende og åbne overfor andres ideer
 • Har alle tillid til andres positive hensigter

Tegn:

 • Alle kender deres roller og arbejdsområder
 • Alle bidrager mest muligt
 • Alle vil samarbejdet med alle relevante parter
 • Ledelsen forventer ærlighed, troværdighed og stor autencitet.

Ledelsen har så ærligt og højt et informationsniveau som muligt. Vi har fokus på, at alle skelner mellem, hvad der er vigtigt at vide og rart at vide. Ledelsen overholder og lever op til trufne aftaler, der er taget på baggrund af indhentning af fornøden viden bla..hos medarbejderne.

Som ledelse har vi tiltro til vores medarbejdere og forventer, de kan løfte deres opgaver. Vi giver dem frihed under ansvar til dette. Som ledelse forventer vi, at medarbejderne tager ansvar især for deres ”egne” områder men også tør tage ansvar uden for deres komfortzone, når det kan blive nødvendigt. Man tager sig selv, sine kollegaer samt skolens opgaver alvorlige, og optræder tydeligt, ærligt og troværdigt, så der er sammenhæng mellem, hvad man siger og gør.

Derfor:

 • Tager man ansvar for at medvirke til at løse konflikter ved at gå til den person, som evt. utilfredshed /misforståelser drejer sig om
 • Taler vi til hinanden og ikke om hinanden
 • Deltager vi ikke i - og stopper evt. “fnidder”
 • Siger vi, hvad vi mener- på en konstruktiv måde
 • Er der sammenhæng mellem hvad vi siger og gør

Tegn:

 • Der er ingen “snak i krogene”
 • Stor empati og forståelse mellem alle ansatte og overfor vores forældre og elever
 • Anerkendelse og plads til kritik

150615 Eb og Th