Traditioner

Status:
 • Vi holder skolefest en gang om året. Vi har besluttet, at 6. kl. og teamet omkring klassen fremover beslutter, hvordan skolefesten skal foregå.
 • Hvert andet år (i lige år) afholdes citycenter. 5. og 6. kl. står som direktører for virksomhederne i en miniby. Resten af eleverne bliver ansat. Alle elever får ”løn”. Der kan handles i minibyen. Ugen afsluttes med ”åbent hus” torsdag aften, hvor forældre, lokalsamfund og interessenter er velkomne. Gennem alle årene har der været mere end fuld hus denne aften.
 • Hvert andet år (i ulige år) afholdes der forårskoncert. Musiklærerne står for planlægningen.
 • Klasserne er venskabsklasser to og to. Således er 0. venskabsklase med 4. kl., 1. kl. med 5. , osv. 3. kl. er venskabsklasse med de kommende skolebørn. Der laves samarbejde minimum to dage om året.
 • Mellemtrinnet holder idrætsdag sammen med de andre skoler i overbygningsdistriktet. Skolerne planlægger på skift. Indskolingen holder idrætsdag hjemme på skolen samme dag. Den holdes på tværs af klasserne.
 • Vi har morgensang en gang om ugen i starten af andet modul. Mw står for det og indhenter ideer til sangene fra klasserne.
 • Vi holder juleafslutning sidste skoledag inden jul, her slutter vi dagen i Stenderup kirke, hvor præsten holder juleafslutning
 • Elevernes fødselsdag markeres med flag ved indgangen, og navnet skrives på tavlen. Desuden fejres eleven i klassen
 • Sidste skoledag inden sommerferien holdes der afslutning i klasserne. De afgående elever står for resten af dagens forløb, hvori indgår rundboldkamp med personalet, hvis vejret tillader det.De afgående elever og deres forældre inviteres til en kort afslutning sidste torsdag aften i skoleåret, hvor der bydes på smørrebrød.
 • Sidste dag inden efterårsferien deltager skolen i ”skolernes motionsløb”.
Kvalitetskriterier:
Det er vellykket når:
 • Eleverne, forældrene, lokalsamfund og personale har fælles oplevelser og føler fællesskab
 • Eleverne, personale og forældre er glade for at komme på skolen
 • Forældrene får et kendskab til skolen gennem arrangementer
 • Det er åbenlyst til forårskoncerten, at der er en faglig progression fra 0. – 6. kl.
 • Eleverne oplever, at de har kendskab til hinanden, når de starter på overbygningsskolen
 • Eleverne kender de danske sange og salmer fx når de kommer til minikonfirmand eller konfirmandforberedelse
 • Elever og personale synes morgensang er en god tradition og glæder sig over sangen og fællesskabet deri
 • Eleverne har kendskab til den danske kulturbaggrund herunder den danske folkekirke
 • Alle elever føler sig unikke og værdifulde på sin måde
Mål:
 • At dokumentere dele af skolens arbejde og gøre os synlige
 • At forældre, personale og børn har et mere uformelt samvær
 • At understøtte det faglige arbejde med ”fremvisninger”
 • 6. kl. føler et medansvar for skolefesten og viser stolthed herfor
 • At eleverne får lidt kendskab til, hvordan livet er efter skolen
 • At afprøve fagligheden i situationer, der ligner virkeligheden
 • At elever, forældre, og personale gennem kendskab til hinanden og fælles oplevelser opnår trivsel og forebygger mobning
 • At bruge morgensang til fællessang og et fælles forum til fremvisninger
 • At vi alle får øvelse i at synge, spille sammen og optræde
 • At alle oplever en musikalsk skaben på forskellige niveauer.
 • At udbygge kendskabet til den kristne tradition og kende lokalsamfundets kirke og præst
 • At opbygge selvværd og at eleverne lærer medansvar
Handleplaner:
 • Fra skoleåret 09/10 aftaler 6. kl. og dets team, hvordan skolefesten skal forløbe. Dette fremlægges på sidste personalemøde i skoleåret inden
 • Citycenter afholdes i lige år. Klasselærer i 5. og 6. kl. planlægger sammen med eleverne.
 • Der laves forårskoncert i maj måned i ulige år. Alle klasser fremviser mindst en musikalsk aktivitet. Forårskoncerten planlægges af Mw og Bs i samarbejde med ledelsen. Der laves et program.
 • Mw/BS vælger hvilke sange der skal synges og inddrager klasserne heri
 • Personalet opfordres til at udnytte ”morgensang” til fremvisninger af forskellig art
 • Julegudstjenesten sidste skoledag inden jul planlægges af Eh og Mw i samarbejde med den lokale præst. Klasselæreren forbereder få dage inden julegudstjenesten eleverne på julegudstjenesten ved at tale med dem, om hvad der skal ske, og hvordan man forholder sig i en kirke
 • Elevers og personalet fødselsdage markeres som beskrevet i status
 • Skoleårets afslutning og skolernes motionsløb holdes som beskrevet i status
Evaluering:
 • Arrangementerne evalueres på pæd. råd, i skolebestyrelsen, i elevrådet og af ledelsen umiddelbart efter, at de er afholdt i henhold til målene. Citycenter evalueres med spørgeskema. Resultatet fremlægges på pæd. råd og sb.
 • Forårskoncerten videofilmes og vises i klasserne i næste musiktime. Elever og musiklærer evaluerer den enkelte klasses optræden. Et udvalg af klassernes musikalske skaben i de foregående to år forud for koncerten indspilles på cd og sælges til forårskoncerten
 • Billeder fra arrangementerne lægges ud på skolens intra og i nogen grad på hjemmesiden.
 • Lokalavisen inviteres på besøg i relevante tilfælde
 • EB evaluerer mundtligt julegudstjenesten i forlængelse af denne med præst og personale